Indaba Podcast

Indaba PodCast - Episode 001 - Battle of Cajamarca - Part 01

June 22, 2020
پادکست ایندابا - شماره 1 - داستان نبرد کاخامارکا - بخش نخست
در16نوامبر1532میلادی در نزدیکی شهر کاخامارکا، دو گروه در برابر هم صف بسته بودند. یک طرف آتاهوالپا، امپراطور اینکاها، بزرگترین تمدن قاره آمریکا، با 80هزار سرباز گوش به فرمانش و در طرف دیگر، فرانسیسکو پیزارو، ماجراجوی اسپانیایی، با فقط168نفر سربازش که از نزدیکترین واحدهای ارتش اسپانیا فرسنگها فاصله داشتن و به هیچوجه نمیتونستن به موقع ازشون نیروی کمکی بخوان.

Play this podcast on Podbean App